خدمات مهاجرتی کانادا

خدمات ما                                                       

با توجه به اینکه شرکت ما با کمپانیها و متخصصین معتبر متفاوتی همکاری دارد، قادر  به ارائه خدمات متفاوتی میباشد. با توجه به اینکه هر کدام از این خدمات دارای نکات بسیار فنی متفاوت میباشد در این قسمت تنها به ذکر اسامی آنها اکتفا می کنیم .در صورت نیاز به اطلاعات تکمیلی و یا سئوالی در این رابطه لطفا با ما تماس حاصل فرمایید:

 -1خدمات مهاجرتی کانادا

مهاجرت از طریق سرمایه گذاری (جهت دولت مرکزی و استان کبک )

مهاجرت جهت کار آفرینان (جهت دولت مرکزی و استان کبک )

مهاجرت از طریق سرمایه گذاری و بازرگانی در استانهای کانادا

مهاجرت حرفه ای از طریق تخصصی(جهت دولت مرکزی و استانهای کانادا )

مهاجرت جهت افراد خود اشتغال (جهت دولت مرکزی و استان کبک )

مهاجرت از طریق خویشاوندی و ازدواج

ویزا کاری

 – 2خدمات تجاری و سرمایه گذاری

تهیه طرحهای اقتصادی جهت پروژهای پیشنهادی به استانها

ارزیابی طرحهای اقتصادی

پیشنهادهای سرمایه گذاری

رفع شرط مهاجرت

– 3خدمات مربوطه به اشتغال و کاریابی

جستجو جهت کار و کاریابی

تهیه رزومه و آموزش جهت پیدا کردن کار

– 4خدمات تحصیلی

تهیه پذیرش تحصیلی

ویزا تحصیلی جهت کالج ودانشگاه

ویزا تحصیلی جهت متقاضی زیر دیپلم به همراه والادین

رشته های کوتاه مدت تحصیلی

– 5برنامه های حمایتی برای مهاجرین تازه وارد (جهت ونکوور)

هماهنگی و همراهی جهت اولین ورود در فرودگاه

تهیه محل اسکان و امکانات اولیه جهت تازه واردین

کمک جهت تکمیل  و انجام اموراداری و بانکی

برنامه های پیشنهادی جهت آشنایی با محیط جدید